Novinky v oblasti vymáhání dluhů od 1. 9. 2015

Datum vložení: 30. 8. 2015 | Kategorie: Poradna

Máte příjem z dohody o provedení práce (DPP) a zároveň jsou Vám strhávány exekuční nebo insolvenční srážky? V tom případě nyní zbystřete, týkají se Vás významné změny občanského soudního řádu. Možná se Vás však dotknou i další změny, které jsou účinné od 1. 9. 2015. O všech těchto změnách si nyní můžete přečíst podrobné informace.

Srážky z odměny z dohody o provedení práce

Do konce měsíce srpna tohoto roku je možné srážky provádět ze mzdy, z odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, případně z náhrady mzdy nebo nemocenské, z peněžité pomoci v mateřství, z důchodůSrážky ze mzdy či stipendií, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, z odstupného, úrazového příplatku či dalších plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutých v souvislosti se zaměstnáním.

Doteď nebylo možné srážky pro potřeby exekuce nebo insolvenčního řízení provádět z odměny z dohody o provedení práce. I když ze zákona nebylo možné příjmy z odměny na základě DPP provádět, v oddlužení měl dlužník na výběr, zda tyto výdělky dobrovolně použije na úhradu svého dluhu v oddlužení. Od září 2015 však již nebude mít dlužník na výběr a příjmy z DPP budou stejně jako ostatní příjmy ze zákona postižitelné.

Nepostižitelný majetek

Novela občanského soudního řádu dále přináší změny v oblasti vymezení majetku dlužníka, který nelze exekucí postihnout. Změna se dotýká i insolvenčního řízení – při prodeji majetku dlužníka v konkurzu nebo oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se totiž tato úprava použije také. Dosud byl výčet těchto věcí nejasný a exekutoři často postihovali věci, které dlužník potřeboval pro uspokojování základních životních potřeb.

Co tedy nově nelze ze zákona postihnout v rámci exekuce?

  • běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
  • obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
  • studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
  • snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu (tzn. 2 x 3.410,- Kč = 6.820,- Kč),
  • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

Změna se tedy týká např. dětských hraček nebo některého vybavení domácnosti, které exekutoři v rámci mobiliární exekuce běžně postihovali – např. lednička nebo pračka. Oproti dosavadní právní úpravě jde o výčet mnohem podrobnější a zejména přesnější. Exekutoři tak mají mnohem méně volnosti a možností, jak postihnout majetek, u něhož nebylo dosud zcela vyjasněno, zda jej lze postihnout či nikoliv.

Tuto změnu lze určitě vítat, přispěje totiž k přehlednosti a předvídatelnosti výkonu rozhodnutí. Exekutoři mají jasnější pravidla, které věci mohou a které nemohou v rámci exekuce zabavit. Dlužníci si tak mohou oddychnout v tom směru, že existuje konkrétní seznam věcí, které mu exekutor nemůže zabavit. V případě, že by exekutor tyto věci přece jen postihl, má dlužník mnohem větší šanci proti tomuto nezákonnému postupu bojovat.

Videozáznam prohlídky domu

Další významnou změnou, kterou dlužníci zřejmě nepřivítají, je povinnost exekutora pořizovat zvukově obrazový záznam o průběhu prohlídky bytu nebo jiných místností, kde provádí soupis majetku dlužníka. I když o tom musí být přítomné osoby poučeny při zahájení prohlídky, nemohou se proti tomuto postupu nijak bránit. Dosud bylo možné pořizovat tento záznam pouze na žádost osoby, která může být přítomna při soupisu majetku, případně podle úvahy vykonavatele, shledal-li takový postup za potřebný. Záznamy se tak neprováděly u všech prohlídek, nýbrž pouze tam, kde si to přítomné osoby vyžádaly, nebo to vykonavatel exekuce považoval za potřebné.

Prodej domu v dražbě pro nízký dluh

Další významná změna se týká možnosti prodeje nemovitosti, kde má dlužník trvalý pobyt. Pokud je v exekuci vymáhaná pohledávka nebo více pohledávek, které celkem nepřesahují výši 30.000,- Kč bez příslušenství (tzn. bez úroků), soud ze zákona zastaví výkon rozhodnutí prodejem této nemovité věci. Pro dluh do 30.000,- Kč tak nelze prodat dům, ve kterém má dlužník trDražba domuvalý pobyt.

Zde je třeba upozornit na to, že je rozdíl mezi trvalým pobytem a trvalým bydlištěm. Není důležité, zda má dlužník v této nemovitosti trvalé bydliště (tzn. bydliště uvedené v občanském průkazu). Pro účely exekuce se zkoumá, zda dlužník v nemovitosti skutečně přebývá (má zde trvalý pobyt).

Výjimku zde představují pohledávky výživného nebo pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či trestným činem. Zmíněnou nemovitou věc lze kvůli těmto pohledávkám prodat v soudem schválené dražbě i v případě, kdy tyto nedosahují hodnoty 30.000,- Kč.

Po čem může exekutor sáhnout jako první

Exekuci lze provést současně nebo postupně všemi způsoby provedení exekuce.

Nebrání-li to však účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně, a to nejprve skrze bankovní účet dlužníka a případně i jeho manžela, nepostačuje-li to k úhradě dluhu, může dále exekutor vymáhat dluh srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů, pozastavením řidičského oprávnění nebo správou nemovité věci. Poté přichází v úvahu prodej movitých věcí nebo nemovitých věcí, které dlužník nepoužívá k bydlení. Až na posledním místě musí být prodej nemovitých věcí, které používá dlužník k bydlení sebe a své rodiny, a to pouze tehdy, pokud k úhradě dluhu nepostačují předchozí způsoby.

V tomto pořadí nemusí exekutor postupovat v případě, kdy by tím byl ohrožen účel exekuce (účelem exekuce je vymoci pohledávku věřitele). Pokud by tímto pořadím byl ohrožen účel exekuce, může exekutor zvolit jako první možnost např. dražbu nemovité věci. Takto zvolený postup však musí být řádně odůvodněn, případné zneužití této možnosti je porušením zákona, proti kterému může dlužník opravnými prostředky bojovat.

Zdroj: novela č. 164/2015, dostupná zde http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-164

 

Autor: Mgr. Vladimíra Fojtů

Máte dluhy? Nestíháte je splácet? Hrozí Vám exekuce? Poraďte se zdarma se specialistou na oddlužení.

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Komentáře ke článku

Komentáře nejsou povoleny.