Oddlužení manželů

Institut tzv. společného oddlužení manželů je v insolvenčním zákoně oficiálně zakotven s účinností od 1.
ledna 2014
, ačkoliv již před tímto datem možnost manželů řešit své závazky v rámci jednoho společného
oddlužení připouštěla rozhodovací praxe insolvenčních soudů (tento termín do praxe českého
insolvenčního práva přivedla především rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze), která tak reagovala
na potřebu řešení zadlužení manželských párů a v širší souvislosti tak i celých jejich rodin.

Společné oddlužení manželů vychází z předpokladu existence společného jmění manželů, které je
občanským zákoníkem definováno jako „to, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu a není
vyloučeno z právních poměrů“ Dle § 709 odst. 1 občanského zákoníku je pak v zákonném režimu
součástí společného jmění manželů to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé
společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co:

  • a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
  • b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo
    zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,

  • c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
  • d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
  • e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Dle § 709 odst. 2 občanského zákoníku je součástí společného jmění i zisk z toho, co náleží výhradně
jednomu z manželů.

Na základě § 709 odst. 3 téhož zákona je součástí společného jmění také podíl manžela v obchodní
společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti
nebo členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím podle
odstavce 1 jeho výlučné vlastnictví. Nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti
nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.

Ve výčtu součástí společného jmění manželů se však zákonodárce neomezil pouze na majetek, nýbrž v §
710 občanského zákoníku též určil, že součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství,
ledaže

a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z
tohoto majetku, nebo

b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání
každodenních nebo běžných potřeb rodiny.
Společné oddlužení manželů se zahajuje podáním tzv. společného návrhu manželů na povolení oddlužení,
který je blíže upraven v § 394a insolvenčního zákona, a to následovně:


(1) Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení,
mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat společný
návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh
dojde insolvenčnímu soudu.

(2) Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou
manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy
obou manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny.

(3) Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního
řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a
považují se za jednoho dlužníka.
Vzhledem ke skutečnosti, že pouze pomocí společného oddlužení manželů se mohou manželé společně
jednou provždy zbavit svých dluhů, doporučuje se ve většině případů, kdy jsou oba manželé předlužení,
aby podali tzv. společný návrh manželů na povolení oddlužení. Na druhou stranu toto doporučení není
nikdy možné použít univerzálně ve všech případech a vždy je vhodné se nejprve poradit s odborníkem,
zda je v daném případě společné oddlužení manželů vhodné.
Pro více informací o společném oddlužení manželů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat!