Osobní bankrot

Termín „osobní bankrot“ je lidové označení pro tzv. „oddlužení“, což je proces vypořádání vztahů
předluženého dlužníka a jeho věřitelů v rámci tzv. insolvenčního řízení (lidově označovaného jako
„insolvence“).
Podmínky osobního bankrotu (neboli oddlužení), stejně jako systém jeho fungování, jsou pak podrobně
popsány v rámci zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
O možnosti řešení svého zadlužení cestou osobního bankrotu by měli především přemýšlet lidé, kteří mají
více závazků vůči více věřitelům, načež tyto své závazky buď již přestali platit a jsou déle než 30 dnů po
lhůtě splatnosti, nebo lze na základě veškerých okolností důvodně předpokládat, že nebudou schopni
podstatnou část svých peněžitých závazků v budoucnu řádně a včas splácet a ocitnou se tak v platební
neschopnosti.

Má-li člověk některé z výše uvedených problémů se svými dluhy, měl by v každém případě zvážit možnost
vyhlášení osobního bankrotu neprodleně, neboť pokud již své závazky řádně a včas nehradí, znamená
každý den prodlení naprosto zbytečný nárůst dluhu o úroky, penále, smluvní pokuty, náklady vymáhání,
odměny advokátů, exekutorů a další. Nehledě na skutečnost, že člověk riskuje provedení exekuce na jeho
majetek, v rámci které též může být soudním exekutorem postihnut i majetek nacházející se v místě
bydliště dlužníka, ačkoliv dlužník není jeho vlastníkem. V takovém případě se skutečný vlastník tohoto
majetku musí domáhat jeho vyloučení z exekuce vedené proti dlužníkovi, a to především cestou tzv.
návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu nebo vylučovací žaloby, potažmo návrhu na (částečné) zastavení
exekuce.

Přitom včasné vyhlášení osobního bankrotu nejen, že zabraňuje provedení exekuce na majetek dlužníka,
nýbrž má také mnoho dalších výhod, namátkou jmenujme např.:

 • Jasná vidina budoucího života bez dluhů, a to většinou za dobu mnohonásobně kratší, než kdyby
  člověk řešil své zadlužení jakýmkoliv jiným způsobem.
 • Ponechání tzv. nezabavitelné částky příjmu, která dlužníkovi zůstává každý měsíc po celou dobu jeho osobního bankrotu – není tedy třeba mít strach, že nebude z čeho Soud Vám bude po celou platit náklady na živobytí.
 • Je možné zaplatit minimálně 30 % svých závazků, zbývající část dluhů je prominuta a už ji nikdo
  nikdy nemůže vymáhat.
 • Osobní bankrot se týká i starých závazků, o kterých člověk už ani nemusí mít ponětí.
 • Osobní bankrot probíhá oficiálním insolvenčním zákonem stanoveným postupem pod dohledem
  a kontrolou insolvenčního soudu a insolvenčního správce.

Pokud Vás zaujal náš článek o osobním bankrotu a rádi byste se dozvěděli více informací, neváhejte nás

kdykoliv kontaktovat, budeme Vám k dispozici!