Oddlužení

VÝHODY ODDLUŽENÍ

Díky insolvenčnímu zákonu, který je účinný od roku 2008, se několik desítek tisíc občanů České republiky

dokázalo vymanit z dluhové pasti, a to pomocí institutu „oddlužení“.

Tento zákonem stanovený postup, jak se jednou provždy zbavit svých dluhů, má velké množství výhod.

V tomto článku bychom Vám chtěli přiblížit ty nejdůležitější:

 Díky oddlužení je možné se jednou provždy zákonnou cestou vymanit z dluhové pasti, v níž by se

člověk jinak nacházel mnoho dalších let, v některých případech až do konce svého života,

zejména tehdy, pokud má mnohačetné exekuce, které není schopen zaplatit a tyto se tak neustále

navyšují o úroky, smluvní pokuty, penále atd.

 Jakmile je k soudu podán návrh na povolení oddlužení a insolvenční řízení je zahájeno, ocitá se

člověk pod ochranou soudu a insolvenčního zákona, což se projeví tak, že na jeho majetek

nemůže být provedena exekuce a věřitel nemůže proti dlužníkovi podat žalobu k soudu, nýbrž si

svoji pohledávku musí uplatnit cestou přihlášky do insolvenčního řízení. Odpadne tak strach

z exekutorů a vymahačů.

 Díky tomu, že v případě schválení oddlužení je znán přesný termín, kdy soud dlužníka osvobodí

od jeho dluhů a oddlužení tím pádem zdárně skončí, má člověk jasnou perspektivu budoucího

života bez dluhů a s čistým štítem, navíc v naprosté většině případů za dobu výrazně kratší, než

kdyby řešil své dluhy jakýmkoliv jiným způsobem.

 Od okamžiku, kdy je oddlužení povoleno, se v rámci insolvenčního řízení zastaví nárůst dluhů o

úroky, smluvní pokuty, sankce, penále a odměny advokátů a exekutorů. Není tedy možné, aby

dluh nadále narůstal, i když jej člověk splácí – jako se tomu tak děje např. u exekucí, které, ačkoliv

je člověk splácí, stejně narůstají o příslušenství.

 Vzhledem k tomu, že zákon člověku v oddlužení garantuje výši částky, která je po dobu oddlužení

dlužníkovi každý měsíc z příjmů ponechána, kdy navíc výše této částky zohledňuje vyživovací

povinnosti k dětem, manželce (manželovi) či jiným osobám, má dlužník jistotu, že bude mít

z čeho hradit své náklady na živobytí či na živobytí své rodiny.

 Oddlužení umožňuje zadluženému člověku zaplatit nejméně 30 % svých dluhů, zbývající část je

následně soudem prominuta a není možné ji dále vymáhat.

 Člověk v oddlužení se rovněž zbaví veškerých svých starých dluhů, které již třeba ani netuší, že

vůbec má, neboť věřitel si musí sám hlídat své dlužníky, zda náhodou u insolvenčního soudu

nezahájili proces oddlužení, načež pokud zjistí, že tomu tak je, musí si sám svoji pohledávku vůči

dlužníkovi do jeho insolvenčního řízení přihlásit.

 Celý proces oddlužení probíhá oficiálním zákonem stanoveným postupem, pod dozorem

insolvenčních soudů a odborných insolvenčních správců, kteří dohlíží na zákonný a

bezproblémový průběh celého oddlužení.

Výše jsme Vám představili hlavní výhody oddlužení. Pokud Vás tento způsob řešení dluhů zaujal,

neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, rádi Vám poskytneme další informace a s úspěšnou realizací

oddlužení pomůžeme. Za oddlužení se nemusíte stydět – jedná se o zákonné a rozumné řešení platební

neschopnosti. Bude nám ctí, Vám k úspěšnému oddlužení pomoci!